VIN.Co.O.D. Procena Rizika

LICENCIRANA KUĆA ZA IZRADU AKATA O PROCENI RIZIKA

Usluge

  • Procena rizika jeste sistematsko evidentiranje i procenjivanje svih faktora u procesu rada koji mogu uzrokovati nastanak povreda na radu, oboljenja ili ostecenja zdravlja i utvrdjivanje mogucnosti, nacina sprecavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika.

Radno mesto sa povecanim rizikom je radno mesto utvrdjeno aktom o proceni rizika na kome, i pored potpuno ili delimicno primenjenih mera u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, postoje okolnosti koje mogu da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenih. Akt o proceni rizika je akt koji sadrzi opis procesa rada sa procenom rizika od povreda ili ostecenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini. Takodje sadrzi i mere za otklanjanje i smanjivanje rizika u cilju poboljsanja bezbednosti i zdravlja na radu. 

  • Akt o proceni rizika donosi se u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini a na osnovu Pravilnika o nacinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini.
  •        kliknite za Našu Ponudu !


  • HACAP sistem bezbednosti (Hazard Analysis and Critical Control Points). Odluka o sprovodenju i monitoringu HACCP-a objavljena je u ,Službenom glasniku Republike Srbije” i stupila je na snagu od 1. januara 2009. godine.....detaljnije

Ispitivanja opreme: Poslodavac je duzan da vrsi pregled i ispitivanje sredstava za rad, elektricnih instalacija, instalacija fluida i radne sredine na nacin i u rokovima utvrdjenim uputstvom proizvodjaca, tehnickim propisima i standardima... više


Kontakt Vin Co.O.D

 

PRVIH 20 GODINA                             

      SA VAMA!!!


  •   GSM: 


    (64) 64 722 44


    (64) 64 722 45

  •      Telefon: 


     012/ 550 565

  •    Faks:


     012/ 550 565

   Adresa i sedište                Osanica-Požarevac                  

           

  •   Meil adresa:


 cvele2911@gmail.com