VIN.Co.O.D. Procena Rizika

LICENCIRANA KUĆA ZA IZRADU AKATA O PROCENI RIZIKA

Ispitivanje opreme

Poslodavac je duzan da vrsi pregled i ispitivanje sredstava za rad, elektricnih instalacija, instalacija fluida i radne sredine na nacin i u rokovima utvrdjenim uputstvom proizvodjaca, tehnickim propisima i standardima. Ako uputstvom proizvodjaca, tehnickim propisima i standardima nisu predvidjeni drugi rokovi, poslodavac je duzan da orudja za rad pregleda i ispituje: -Pre prve upotrebe; -Posle rekonstrukcije ili havarije; -Ako su orudja za rad premestena sa jednog na drugo mesto rada -Najkasnije u roku od 3 godine od dana prethodnog pregleda ili ispitivanja. Za obavljanje ovih pregleda i ispitivanja poslodavac angazuje pravno lice sa licencom, koje je dužno da izda strucni nalaz po izvrsenom pregledu i ispitivanju. Pregledima i ispitivanjima opreme za rad instalacija i drugih sredstava rada, proverava se njihova ispravnost sa stanovista bezbednosti na radu....


Kontakt Vin Co.O.D

 

PRVIH 20 GODINA                             

      SA VAMA!!!


  •   GSM: 


    (64) 64 722 44


    (64) 64 722 45

  •      Telefon: 


     012/ 550 565

  •    Faks:


     012/ 550 565

   Adresa i sedište                Osanica-Požarevac                  

           

  •   Meil adresa:


 cvele2911@gmail.com